Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie miasta Radzyń Podlaski. Liczba kandydatów na rachmistrzów terenowych w Radzyniu Podlaskim – 2 osoby.

I. WYMAGANIA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728)
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie miasta Radzyń Podlaski,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

3 sierpnia – 11 września 2020 r. – szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych zakończone egzaminem,

1 października – 30 listopada 2020 r. – wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenie spisu rolnego.

III. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobowiązani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w programach do zbierania danych.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminów (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.

UWAGA!

Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
UWAGA!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza terenowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 (wg wzoru – załącznik nr 1).

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta (sekretariat, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Miasta, 21-300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020”, w terminie do 8 lipca 2020 r. w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VI. INNE INFORMACJE

Kwalifikacji kandydatów na rachmistrzów dokona Gminne Biuro Spisowe, po sprawdzeniu pod względem formalnym ofert złożonych do 8 lipca 2020 r.

Rachmistrzowi terenowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkującego prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: