Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
Kocham Radzyń Podlaski

  Kochamy nasze miasto i jesteśmy z niego dumni!

Inwestycje zrealizowane przez Miasto Radzyń w I półroczu 2022 r.

Anna Wasak

W pierwszym półroczu 2022 r. Miasto zrealizowało wydatki w kwocie 5 302 112,23 zł. O inwestycjach planowanych na 2022 r. i zrealizowanych w pierwszym półroczu na sesji 30 września mówił Krzysztof Bracha Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Radzyń Podlaski . Zrealizowane wydatki inwestycyjne...

1. Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski

Miasto Radzyń Podlaski w okresie od marca do czerwca 2022 r. zakupiło kruszywo wraz z wbudowaniem w celu utwardzenia dróg na terenie miasta od Firmy Handlowo-Usługowej Paweł Domijański z siedzibą w Radzyniu Podlaskim za kwotę łączną 64 057,66 zł.
Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 64 057,66 zł.

2. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim
Miasto Radzyń Podlaski kontynuuję rozpoczętą w 2021 r. realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”. W 2021 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:
- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzyniu Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. W dniach 29.03.2022 r. oraz 21.06.2022 r. zostały podpisane dwa aneksy do w/w umowy na roboty dodatkowe, konieczne do wykonania ale nie objęte pierwotną umową. Wynagrodzenie wykonawcy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynosi 1 220 222,65 zł,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą SORTED Sp. z o. o. z siedzibą w Chyliczkach, w zakresie – Rewitalizacji placu publicznego „Rynek” w Radzyniu Podlaskim, na kwotę łączną 3 267 240,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 30 września 2022 r.,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zając z siedzibą w Stasinowie, w zakresie – Przebudowy ulicy Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, na kwotę łączną 96 676,72 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31 października 2022 r.
Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł.
Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.
Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinasowanym ze środków RPO WL.
Plan – 14 871 648,18 zł, wykonanie – 4 129 093,95 zł.

3. Wykup gruntów
Miasto Radzyń Podlaski zakupiło grunty za kwotę łączną 11 745,00 zł. Opłaty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły łącznie 1 103,62 zł.
Plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 12 848,62 zł.

4. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
Miasto dokonało modernizacji oraz rozbudowy monitoringu miejskiego. Zadanie wykonała firma TECHNOVUM Sp. z o. o. z siedzibą 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47, za kwotę łączną 19 741,50 zł.
Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 741,50 zł.

5. Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja
W dniu 18 marca 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą Frajda s.c. Grzegorz Fabian i Agnieszka Giza z siedzibą w Radawiec Duży, 21-030 Motycz, na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Radzyniu Podlaskim” na kwotę 99 445,50 zł.
Inwestycja została odebrana protokołem odbioru ostatecznego w dniu 12 maja 2022 r.
Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 99 445,50 zł.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim”
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 22 września 2021 r. w drodze postępowania przetargowego wybrało wykonawcę inwestycji tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Daniel Wójcik, Paweł Wójcik Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 399 750,00 zł.
Dokumentacja projektowa została odebrana w całości w dniu 1 czerwca 2022 r.
Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 399 750,00 zł.

7. Toaleta publiczna
Miasto Radzyń Podlaski wykonało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety publicznej w Radzyniu Podlaskim”. Wykonawcą robót była firma HAMSTER POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Rybniku za kwotę 289 050,00 zł. Odbiór ostateczny inwestycji nastąpił w dniu 27 maja 2022 r. Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 54 050,00 zł.
Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 235 000,00 zł.

8. Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych
Miasto w dniu 29 marca 2022 r. podpisało umowę z firmą Studio Krajobrazu – Marek Osak z siedzibą w Turowie na wykonanie punktów czerpalnych wody do celów gospodarczych na terenie Radzynia Podlaskiego za kwotę 144 525,00 zł.
Inwestycja została odebrana w dniu 8 czerwca 2022 r.
Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 144 525,00 zł.

9. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER
Miasto zakupiło maszynę wielofunkcyjną RIDER za kwotę 70 000,00 zł.
Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 70 000,00 zł.

10. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej
W dniu 8 lutego 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę na wykonanie zamówienia pn. „Wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim, Filia nr 2” z firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Brzozowski” z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, na kwotę 57 650,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w dniu 19 kwietnia 2022 r.
Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 57 650,00 zł.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Kategoria: